ایراندخت عطاریان خبر داد : تشکیل کمیته ویژه اقتصاد مقاومتی در صندوق بازنشستگی کشوری

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از تشکیل کمیته ویژه اقتصاد مقاومتی در این صندوق خبر داد .مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از تشکیل کمیته ویژه اقتصاد مقاومتی در این صندوق خبر داد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، ایراندخت عطاریان با اشاره به نقش مؤثر و جایگاه و ظرفیت های صندوق بازنشستگی کشوری در اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: پیرو ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جانب مقام معظم رهبری و صدور دستور یازده ماده ای رییس جمهور جهت اجرای این سیاست ها در کشور صندوق بازنشستگی کشوری به منظور تبیین سیاست های مذکور و عملیاتی کردن محورهای 24 گانه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی متناسب با مسئولیت ها و مأموریت های خود در حوزه اقتصادی کشور اقدام به تشکیل کمیته ویژه اقتصاد مقاومتی کرده است . وی با اشاره به تأکید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تدوین و تهیه برنامه ها و راهکارهای اجرایی با تکیه بر دانش ، تخصص و نگاه به توانمندیهای داخلی در صندوق های بیمه ای اظهار داشت : رویکرد و برنامه های این صندوق بر آن است تا با تبیین سیاست ها و اتخاذ تدابیر لازم و بکارگیری آنها در مجموعه سیاست ها ، اهداف و مأموریت های مرتبط با حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به نحو مطلوب و شایسته سیاستگذاریها و برنامه ریزی های در جهت اهداف مورد نظر سیاست های مقاومتی اجرایی و عملیاتی شود . عطاریان تأکید کرد توجه به تولیدات داخلی ، صیانت و استفاده از نیروی کار و سرمایه داخلی ، کارآفرینی ، اشتغال و بهره وری ، مدیریت بهینه مصرف ، به کارگیری ظرفیت و قابلیت های شرکت های اقتصادی تابعه در جهت رشد و رونق بخشیدن فضای کسب و کار ، فراهم کردن شرایط و فضای مشارکت برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور ، حضور مؤثر و هدفمند در بازار پول و سرمایه ، اتکا بر اقتصاد دانایی محور ، تقویت فرهنگ جهادی در عرصه کار و تولید ، حذف موانع و مقررات دست و پاگیر حوزه تولید و کارآفرینی ، فراهم سازی امکانات برای صادرات و حضور در بازارهای بین المللی از مهمترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است که باید در برنامه ریزی ها و فعالیت های صندوق بازنشستگی کشوری مورد توجه قرار گیرد . مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان این که اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالا دستی و به مثابه چراغ ونقشه راه اقتصاد کشور می تواند تهدید تحریم و بحران های اقتصادی را به فرصت تبدیل کند و همچنین موجب شکوفایی ، پویایی و بالندگی اقتصاد کشور خواهد شد .