نماینده مردم خمینی شهردر مجلس شورای اسلامی مطرح کرد

به گزارش اداره کل روابط عمومي وامور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري صرامي نماينده مردم خميني شهر در مجلس شوراي اسلامي در مراسم کلنگ زني خانه اميد شهرستان خميني شهر که با حضور عطاريان مدير عامل صندوق بازنشستگي کشوري ،فرماندار ،شهردار ،رييس واعضاي شوراي اسلامي و روساي کانون هاي بازنشستگي و جمعي از بازنشستگان کشوري برگزار شد اظهار داشت: اقدامات و عملکرد مثبت مديريت صندوق بازنشستگي کشوري براساس چارچوب هاي نظري و کارشناسي مي باشد وي افزود رسيدگي به وضعيت اقتصادي ،رفاهي ،فرهنگي و آموزشي بازنشستگان يک اصل اساسي است و همگان بايد آن را يک تکليف بدانند صرامي احداث خانه اميد خميني شهر را پايگاهي مناسب براي حضور بازنشستگان و تبادل تجربيات و استفاده بهينه از اوقات فراغت آنان دانست و ازدکتر علي ربيعي وزير محترم تعاون ،کار ورفاه اجتماعي به خاطر عنايات خاصه به مقوله رفاه اجتماعي و واز مدير عامل محترم صندوق بازنشستگي کشوري براي ارتقاء معيشت بازنشستگان تشکر نموده و همچنين مدير عامل صندوق بازنشستگي کشوري به لحاظ حضور وراه اندازي خانه اميد قدر داني نمود عطاريان مدير عامل صندوق بازنشستگي کشوري در اين مراسم گفت در راستاي سياستهاي صندوق بازنشستگي کشوري براي برقراري عدالت و توزيع عادلانه امکانات و تجهيزات بين همه بازنشستگان کشوري احداث خانه هاي اميد با هدف غني سازي اوقات فراغت و توجه به نيازهاي فرهنگي ،روحي و عاطفي بازنشستگي و بهره گيري از تجربيات ،دانش واطلاعات اين قشر فرهيخته راه اندازي مي شود. عطاريان اجراي طرح بيمه طلايي درمان به عنوان يکي از اصول مهم و اولويت دارمورد حمايت دولت تدبير و اميد،اجراي طرح در خانه نمانيم در قالب سفرهاي زيارتي وسياحتي براي تامين سلامت روح و روان و استمرار شادابي ،نشاط و اميد به بازنشستگان و پرداخت 500 هزار تومان يارانه سفر در صورت انجام مسافرت توسط بازنشسته و همراه او ،پرداخت وام ضروري به دويست هزار نفر با کارمزد 4 درصد و اقساط 36 ماهه ،پرداخت مطالبات سنگين و معوقات بازنشستگان قبل از 1379 و ناشي از اجراي قانون مدير يت خدمات کشوري و … را از مهمترين اقدامات صندوق بازنشستگي کشوري در ارتقاي سطح خدمات رفاهي بازنشستگان برشمرد